Algemene Voorwaarden


Algemene contractsvoorwaardenArtikel 1 - de partijen

1.1.Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de Cliënt en  Agon Advocaten BV, 3740 Bilzen, Op de meer 1a-, KBO-nr.: 0552.781.719 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), verder genoemd “Agon Advocaten”.


Artikel 2 – algemeen

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Agon Advocaten geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen Agon Advocaten en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan Agon Advocaten betekent automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de Cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Cliënt of waarnaar van de Cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 – het kantoor - de advocaten

3.1.De Cliënt vertrouwt zijn dossier toe aan de advocaten van Agon Advocaten.

De advocaten beslissen zelf wie binnen Agon Advocaten uw dossier zal behandelen en welke interne of externe medewerkers zij daarvoor inschakelen.

3.2.De advocaten vallen onder het wettelijk beroepsgeheim. Met administratieve medewerkers, of externe medewerkers werd/wordt door Agon Advocaten een bijzondere geheimhoudingsovereenkomst gesloten  ter beveiliging van dossiergegeven van de CLIËNT.

3.3.In het kader van de Dienstenwet verschaft Agon Advocaten bijkomende informatie op haar website www.agonadvocaten.be, o.a. volgende informatie over haar advocaten (een volledige uiteenzetting treft u aan op onze website: www.agonadvocaten.be):

3.3.1.Onder Agon Advocaten werken momenteel als vennoten mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen. Beiden zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren.

3.3.2.Per e-mail kan u mr. Winfried Horemans bereiken via winfried.horemans@agonadvocaten.be.

Per e-mail kan u mr. Els Driesen bereiken via els.driesen@agonadvocaten.be.

3.3.3.De beroepsaansprakelijkheid van mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen is verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel, voor een bedrag van 1.250.000,- euro per schadegeval. Hun aansprakelijkheid is tot dit bedrag beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk mits specifieke contractuele afspraken.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de volgende landen conform 9 van de polis: “De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.”

3.3.4.Als advocaat ingeschreven aan de balie van Tongeren zijn mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op deze link, alsook aan de reglementen van de balie te Tongeren, die geraadpleegd kunnen worden op deze link.


Artikel 4 - de dienstverlening

4.1.De Cliënt kan bij Agon Advocaten, terecht voor onder meer volgende diensten:

4.1.1.Juridische adviesverlening;

4.1.2.Bijstand bij onderhandelingen, verzoeningen en bemiddelingen, inclusief redactie overeenkomsten;

4.1.3.Bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken.


Artikel 5 – erelonen

5.1.Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de uurtarieven van Agon Advocaten worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5.2.De standaard uurtarieven die door Agon Advocaten worden gehanteerd, zijn de tarieven die werden afgesproken bij aanvang van de dienstverlening en het voorwerp kunnen uitmaken van een bevestigingsbrief of een separate overeenkomst.

Agon Advocaten mag haar uurtarieven aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet, de moeilijkheidsgraad, de specialisatie en de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht.


Artikel 6 – kosten

6.1.De kosten die door Agon Advocaten worden gemaakt en voorgeschoten, zoals kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen, bemiddelaars en openbare instantie, verplaatsingskosten, opzoekingskosten, enz., worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten. Voornoemde opsomming van kosten is niet-limitatief.


Artikel 7 - voorschot – prestatiebeheer – afrekeningen

7.1.Agon Advocaten heeft het recht om aan de Cliënt, voor de aanvang van en in de loop van de werkzaamheden, voorschotten te vragen d.m.v. een provisienota. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie.

7.2.Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt aan Agon Advocaten, voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat.

In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

7.3.Aan nieuwe Cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten.

7.4.Voorschotten kunnen steeds gevraagd  worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisten,  alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de Cliënt en/of er kosten moeten worden voorgeschoten

7.5.Van alle tijdsbestedingen, kantoor- en externe kosten wordt een gedetailleerd overzicht bijgehouden en bij de tussentijdse en definitieve afrekeningen gevoegd.

7.6.In functie van het gepresteerde werk of van de verlopen tijd worden er, wanneer wij dit noodzakelijk achten of cliënt daarom verzoekt, periodiek tussentijdse gedetailleerde afrekeningen over gemaakt.


Artikel 8 – btw

8.1.Agon Advocaten is BTW-plichtig en haar erelonen en kostentarieven worden verhoogd met het toepasselijk BTW-tarief va 21%. Het BTW-nr./ondernemingsnummer Agon Advocaten is BE 0552.781.719.


Artikel 9 - facturatie en betaling

9.1.Alle facturen (staten of provisienota’s) van Agon Advocaten dienen door de Cliënt contant te worden betaald  op onze kantoren of bij wijze van storting op rekeningnummer 645-1008746-78 (bank van breda : iban: be 69 6451 0087 4678 – swift code/bic : jvb abe 22) en dit binnen een betaaltermijn van 8 dagen na factuurdatum tenzij andere betaaltermijnen worden vermeld.

9.2.Enige bank- en betalingskosten zijn ten laste van de Cliënt.

9.3.Onze prestaties worden geacht plaatsgevonden te hebben op onze kantoren, ook wanneer deze buiten de kantoren worden uitgevoerd.

9.4.De facturen wordt geacht verzonden te zijn per post de dag na de factuurdatum tenzij de poststempel anders aantoont. Facturen verzonden per e-mail of fax worden geacht toegekomen te zijn op datum van verzending.

9.5.Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen of kosten, dient hij deze binnen de acht dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren, bij gebreke waaraan de staat als ongeprotesteerd en aanvaard wordt geschouwd.

9.6.Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling van facturen (staten of provisienota’s) is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling 1) een nalatigheidintresten van 10 % per jaar én 2) een forfaitaire kostenvergoeding van 10 % met een minimum van € 250,00 verschuldigd en dit onverminderd enige (gerechts)kosten en rechtsplegingsvergoeding verbonden aan eventuele (gerechtelijke) invordering. Agon Advocaten behoudt zich daarenboven het recht voor om bijkomende garanties te verzoeken en/of alle werkzaamheden op te schorten, tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, dan wel om de overeenkomst met de Cliënt te beëindigen, dit met onmiddellijke ingang. Agon Advocaten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de Cliënt.

9.7.Indien de belangen van meerdere Cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, dan zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt de staten van erelonen en kosten werden gericht.

9.8.De Cliënt kan een derde als betaler aanduiden (een zogenaamde derde-betaler), doch dit wordt enkel door Agon Advocaten aanvaard onder een schulddelegatie zonder schuldhernieuwing (art. 1275 burgerlijk wetboek). Dit betekent dat de Cliënt niet ontslagen wordt van zijn verbintenissen en dus (hoofd)schuldenaar blijft voor alle vorderingen van Agon Advocaten. Bij niet-betaling van enige afrekening/vordering, hebben wij het recht individueel of tegelijkertijd de Cliënt en/of de derde-betaler aan te spreken voor het totale verschuldigde. De derde-betaler is evenzeer verbonden door de algemene en bijzondere contractvoorwaarden van Agon Advocaten. Art. 1275: “Een delegatie, waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, brengt geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan.”


Artikel 10 – derdengelden

10.1.Agon Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt.

Indien Agon Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

10.2.Agon Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot aanzuivering van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

10.3.Agon Advocaten stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke tijd door aan deze derden.


Artikel 11 - middelenverbintenis – aansprakelijkheid

11.1.De verplichtingen van Agon Advocaten behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de aard van de verbintenis volgt.

11.2.Agon Advocaten is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak.

11.3.Verder zal Agon Advocaten bij de keuze of voorstellen van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder externe binnenlandse of buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Agon Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

11.4.Agon Advocaten is noch aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van gerechtelijke ambtenaren (o.a. politie, griffiepersoneel, magistraten) noch voor de gerechtelijke achterstand en/of trage behandeling van dossiers voor gedingbeslechtende instanties.

11.5.Agon Advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de door de Cliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De Cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. De adresgegevens van de verzekeraar zijn weergegeven onder art. 3 van deze voorwaarden.

11.6.De Cliënt is gehouden Agon Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die enigszins verband houden met zijn/haar dossier,  en voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

11.7.Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen Agon Advocaten. Voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers, werknemers van Agon Advocaten persoonlijk kunnen worden aangesproken, gelden ook voor deze alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

11.8.De Cliënt moet beseffen dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. In het bijzonder herinnert Agon Advocaten de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 Ger. W. en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding d.i. een “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt in specifieke tariefschalen vastgesteld, dewelke periodiek geïndexeerd worden. Er gelden gelijkaardige regels voor andere procedures, zoals bv. strafprocedures, administratiefrechtelijke procedures en tuchtprocedures. De Cliënt erkent afdoende te zijn ingelicht omtrent deze risico’s en kosten.

11.9. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen is verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, bij MS AMLIN INSURANCE SE, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel, voor een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval. De aansprakelijkheid van mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen is tot dit bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk mits specifieke contractuele afspraken.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de volgende landen conform art. 9 van de polis: “De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada."

De advocaten van Agon zijn daarenboven tevens verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies in een  collectieve cyberverzekering sedert 19.06.2018 bij AIG Europe Limited voor schade ten belope van € 200.000,00 en als kantoor ten belope van € 2.000.000,00 als gevolg van cybercriminaliteit en eigen fouten waardoor inbreuk wordt gepleegd op de GDPR.


Artikel 12 – informatieverstrekking -  confidentialiteit

12.1.De Cliënt dient op eerste verzoek of spontaan onmiddellijk alle noodzakelijke of nuttige informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de Cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Agon Advocaten vrij om voor de Cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Agon Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

12.2.De advocaten van Agon Advocaten zijn verplicht een wettelijke geheimhoudingsverplichting na te leven en Agon Advocaten verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

12.3.De beroepsregels laten Agon Advocaten toe om, mits strikte naleving van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere Cliënten wier activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de Cliënt. Agon Advocaten is tevens gerechtigd om andere Cliënten wier belangen strijdig zijn met deze van de Cliënt bij te staan in materies waarin deze laatste Agon Advocaten niet regelmatig raadpleegt.


Artikel 13 – gebruik informatie voor reclame - en promotiedoeleinden

13.1.Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving, komen Partijen overeen dat Agon Advocaten bij gelegenheid de naam van de Cliënt kan aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context (zoals identiteits-, praktijk- en website-omschrijvingen) die kunnen worden beschouwd als reclame verricht door advocaten overeenkomstig de deontologische regelgeving.  Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, stemt de Cliënt er mee in dat Agon Advocaten dit doet, weliswaar onderworpen aan de verplichting om het beroepsgeheim na te leven alsook enige andere verplichting die advocaten moeten naleven onder enige toepasselijke wetgeving en deontologische regels.

13.2.Mits akkoord van de Cliënt kan de tussenkomst in een transactie of een proces gemeld worden aan de pers.  Zodra het bestaan van deze transactie of van dit proces openbaar wordt, is geen voorafgaandelijke toestemming van de Cliënt meer vereist.


Artikel 14 – intellectuele eigendomsrechten

14.1.Alle documenten uitgaand van Agon Advocaten zijn beschermt als intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht) en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n). Deze documenten mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geciteerd of openbaar gemaakt (tenzij voor intern gebruik door de Cliënt) zonder de voorafgaande toelating van Agon Advocaten, tenzij dit vereist is door de wet of door een bevoegde regelgevende instantie (in welk geval de Cliënt Agon Advocaten daarvan vooraf op de hoogte zal moeten brengen, tenzij dat door de wet verboden is).


Artikel 15 – beëindiging van de overeenkomst

15.1.Zowel de Cliënt als Agon Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

15.2.De Cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Agon Advocaten maakt daartoe een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de Cliënt.

15.3.Agon Advocaten bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn originele dossierstukken terug, voor zover inmiddels geen ander raadsman is aangeduid door de Cliënt.   

15.4.Agon Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.


Artikel 16 - archivering en dossierbewaring

16.1.Agon Advocaten bezorgt de Cliënt zijn originele dossierstukken terug en archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar waarna het dossier definitief wordt vernietigd.


Artikel 17 – identificatieplicht

17.1.Bij toepassing van een Europese richtlijn (Derde Europese richtlijn, 2005/60/EG en Verordening nr. 1781/2006), heeft de Belgische wet het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993.

De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken en advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen, nl. hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.

Het is Agon Advocaten, alsook de behandelende advocaat verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.


Artikel 18 – wijziging

18.1.Agon Advocaten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Agon Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst. 


Artikel 19 – ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid 

19.1.Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

19.2.Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.


Artikel 20 – toepasselijk recht en forumkeuze

20.1.Voor alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend de Rechtbanken en Hoven bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van vestiging van de dienstverlenende advocaat.   Ingeval van mr. Winfried Horemans en mr. Els Driesen betreft deze de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen/België, afdeling Tongeren, gelegen in de Stad Tongeren.

20.2.Het toepasselijk recht is het Belgisch recht met uitsluiting van alle verwijzingsregels welke een andere rechtsmacht bevoegd zou verklaren of een ander rechtsstelsel toepasselijk zou verklaren.

20.3.Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht Agon Advocaten in der minne een einde te maken aan de gerezen discussie, dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.Disclaimer


Deze website (hierna “de website”) is een initiatief van Agon Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Op de meer 1a, gekend onder het KBO-nr.: 0552.781.719, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, verder genoemd “Agon Advocaten”.


Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (hierna gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

U erkent dat de onderhavige gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en Agon Advocaten.


De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Agon Advocaten en haar respectieve activiteiten.

Alhoewel Agon Advocaten zich inspant om via de website informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Agon Advocaten niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. De informatie die beschikbaar is gemaakt op of via de website wordt enkel ter informatie verstrekt en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agon Advocaten. Als u fouten in de inhoud ontdekt, neem dan contact op met de webmaster. Agon Advocaten behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de website.


Wijzigingen

Agon Advocaten behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze gebruiksvoorwaarden na te lezen.


Aansprakelijkheid

Agon Advocaten kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Het gebruik van de website of de daarop aanwezige informatie of inhoud gebeurt dan ook volledig op eigen risico.


Intellectuele eigendomsrechten

Bepaalde inhoud van de website valt onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en/of de inhoud aan u overgemaakt.


Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe 1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Agon Advocaten, of derden; 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; 4) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; 5) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.


Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Tongerse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

 


Privacybeleid

Agon Advocaten verbindt zich ertoe de privacy te waarborgen van bezoekers aan zijn website.

Agon Advocaten kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken. U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen via het contactformulier.

Alle informatie of gegevens die door u aan Agon Advocaten worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Agon Advocaten in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar de webmaster.