Voorwaarden


TarievenHet is voor advocaten nagenoeg onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel een bepaalde zaak voor de cliënt exact zal kosten aangezien dit afhangt van een ganse reeks externe factoren, die de te leveren prestaties sterk beïnvloeden, zoals : bv. bij een betwisting: wij streven steeds een mogelijke minnelijke regeling voor, tijdens of zelfs na procedure om de zaak zo kort mogelijk te houden, tussenkomst van bemiddeling ter vermijding van lange gerechtelijke procedures, het gevoerde verweer door wederpartij, tussenkomst van beroep, vlotheid van invordering en uitvoering, enz.


Agon streeft inzake haar erelonen en kosten dus minstens transparantie en prijs/kwaliteitverhouding na. Indien gewenst leggen wij met de cliënt deze tarieven vast in een schriftelijke overeenkomst of worden deze per briefwisseling bevestigd.


Een ereloonafrekening/facturatie bestaat uit 2 onderdelen :


 • erelonen :


 • Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd. De bepaling van het ereloon kan soms maatwerk zijn per dossier afhankelijk van onderstaande factoren.
 • Het ereloon wordt berekend op grond van de gepresteerde uren of aanrekenbare uren
 • Het ereloon wordt meestal berekend op basis van de geleverde tijdsbesteding aan het huidige basisuurtarief van € 165,00/uur, kantoorkosten niet inbegrepen. Daarin zijn begrepen: de juridisch arbeid (bv. besprekingen binnen en buiten kantoor, opstellen besluiten en adviezen, briefwisseling, studiewerk), de vacaties (bv. verplaatsingen, wachttijden bij rechtbanken,), pleidooien. Tenzij er met de cliënt in een kaderovereenkomst of per dossier andere afspraken worden gemaakt, is dit het uurtarief dat steeds op alle dossiers wordt toegepast.
 • Het ereloon wordt verhoogd voor dossiers met een bepaald hoger (financieel) belang, de urgentie, de aard van de materie en/of de specialisatie van de dossierbehandelaar, enz.   

Bv. In geval van extreme hoogdringendheid (prestaties te leveren binnen de 24 tot 48 uur) is er steeds een toeslag op het ereloon van 50%.

Bv. Berekening naargelang de waarde van de zaak: Het ereloon kan worden berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van € 0 tot € 7.500:               15 %

van € 7.501 tot € 75.000:      10 %

van € 75.001 tot € 150.000:   8 %

van € 150.001 tot € 300.000: 6 %

meer dan € 300.000:              4 %

 • In dossiers met een hoger belang kan er eventueel een ‘succes-fee’ op het behaalde resultaat afgesproken worden in combinatie met de aanpassing van het basisuurtarief.
 • Voor invorderingsdossiers (incasso) kunnen separate tarieven worden afgesproken afhankelijk van de waarde of het bulk van dossiers. Zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden/facturen, zonder betwisting, noemt men "incassozaken".


 • kantoor- en secretariaatskosten :


 • Secretariaatswerk (met uitzondering van de dactylografie (typewerk), de verwerking van briefwisseling en dossieropening (en sluiten) want die kost zit reeds in het desbetreffende forfait verrekend – zie onder) : € 75/uur;
 • Dactylografie (brief, e-mail, fax, ed. en redactie besluiten/contracten) : € 10/pagina
 • Kopie : € 0,40/blad;
 • Verplaatsingen : € 0,70/km;
 • Dossier openen (dit is de administratieve kost van het openen én sluiten van een dossier (secretariaatswerk, kosten kaften, stockage dossiers (5 jaar bewaarnemingplicht), vernietiging dossiers (na 5 jaar), enz.):  eenmalig forfait : € 50,00;
 • Aantekentaks: aangetekende zendingen en andere uitzonderlijke portkosten: volgens opgave werkelijke kostprijs;
 • Voorgeschoten kosten betaald aan derden/externen (bv. gerechtskosten, dagvaardingskosten, vervangingskosten, uitvoeringskosten, enz.) : kosten van gerechtsdeurwaarder, griffie- rolrechten, publicatiekosten, betekeningkosten, vertalingkosten, kosten deskundige, enz.: volgens werkelijke kostprijs.Alle bedragen vermeld op de website zijn exclusief 21%BTW

Onze algemene contractvoorwaarden vindt u hier.


Tip: een veel getelde vraag betreft de verhaalbaarheid van de erelonen bij de tegenpartij. Het betreft de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding (RPV), nl. een forfaitaire terugbetaling van de advocaatkosten. Onze wijze wetgever heeft het noodzakelijk geacht de kosten van een procedure volledig te laste te leggen van de verliezende partij, bv: de dagvaardingskosten, de kosten van een deskundige en eventuele uitvoeringskosten van de deurwaarder, enz.. Alhoewel een advocaat evenzeer een deskundige is die een partij bijstaat in een procedure, worden deze kosten evenwel slechts forfaitair ten laste gelegd van de verliezer. Wanneer een gerechtelijke betwisting gewonnen wordt dient de verliezer aan  de winnende partij een deel van het ereloon en de kosten van zijn advocaat te betalen. Het betreft een forfaitaire vergoeding die meestal de werkelijke kost niet dekt, maar die minstens de pil verguldt.

Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007.


Tip: Het loont natuurlijk meer dan de moeite te controleren of u verzekerd bent bij een rechtsbijstandsverzekeraar ter dekking van de erelonen en kosten. Agon neemt geen engagementen t.o.v. enige verzekeraar of opdrachten aan van die verzekeraar. Agon en de mogelijke verzekeraar zullen op generlei wijze in enige zaak contractueel verbonden zijn. Onze facturatie wordt aan de cliënt rechtstreeks overgemaakt en de cliënt kan deze binnen het kader van zijn verzekeringsovereenkomst desgevallend overmaken met het doel tot terugbetaling van de erelonen en kosten door de verzekeraar aan de cliënt. Wij zijn in de begroting van onze erelonen en kosten uiteraard ook niet begrensd door mogelijke plafonds in de tussenkomst van de verzekeraar.