Materies


Onze advocaten stellen contracten en adviezen voor u op én begeleiden u bij de geschillenbeslechting in volgende materies:


 • vennootschaps- en verenigingsrecht


 • vennootschappentypes en verenigingen, soorten aandelen;
 • ondersteuning bij oprichting  vennootschappen, verenigingen (VZW) en stichtingen;
 • opstellen oprichtingsakten,  statuten, aandeelhoudersovereenkomsten;
 • organisatie en begeleiding van bestuursorganen;
 • juridisch beheer (vergaderen, verslaggeving, notulering, publicaties, e.d.);
 • aansprakelijkheid van leden, vennoten, bestuurders en lasthebbers;
 • deugdelijk bestuur/corporate governance;
 • controlerecht op de jaarrekening en boekhouding;
 • kapitaalverhogingen en –verminderingen;
 • uitgifte van aandelen, warrants en obligaties, dividenden;
 • herstructureringen (fusies, splitsingen, omvormingen, ontbinding en vereffening, gerechtelijk akkoord, faillissementen… ) en joint ventures;
 • begeleiden van overnames en overdrachten van aandelen en ondernemingen, inbreng en overdracht algemeenheid en bedrijfstak;
 • familiale opvolging, controlestructuren, vermogensplanning;
 • uitvoeren van een legal due diligence/legal opinion;
 • belangen van en geschillen tussen (familiale) aandeelhouders, bestuurders, personeel, gedwongen overdracht/overname aandelen;
 • expertises/arbitrage en gerechtelijke procedures;


 • handelscontracten


 • algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden, bestelbon;
 • distributie- en franchiseovereenkomsten;
 • (alleen)verkoopconcessie;
 • handelstussenpersonen (agentuur, commissionair);
 • elektronisch contracteren;
 • e-commerce;
 • geheimhouding/NDA- & niet-concurrentiebedingen;
 • garantieovereenkomsten;
 • productieovereenkomsten;
 • licenties;
 • aannemings- architectenovereenkomsten;
 • kaderovereenkomsten;
 • precontractuele informatieverplichting;


 • commerciële geschillen


 • inzake handelsovereenkomsten: schadeclaims, beëindiging, staking, beslag, arbitrage,,…;
 • handelspraktijken en consumentenrecht (etikettering, waardebonnen en voordelen, piramideverkoop, uitverkoop, koopjes/solden, gezamenlijke aanbiedingen, oneerlijke handelspraktijken, reclame, verkoop op afstand, verkoop met verlies, verkopen gesloten buiten de lokalen van de onderneming, openbare verkoop, lancerings- of openingsprijzen, afgedwongen aankopen, prijsaanduiding, prijsverminderingen, garantieverplichting, productaansprakelijkheid,…;
 • deontologische gedragscodes;
 • mededinging en concentraties;
 • bancaire geschillen;
 • transportrecht, CMR;
 • incasso’s/invorderingen:
 • ooptimaliseren debiteurenbeheer: algemene voorwaarden, rappels, aanmanen, …;
 • oinnen van openstaande vorderingen: bewarende maatregelen, gerechtelijk invorderen, afbetalingsplannen,…;


 • intellectuele eigendommen


 • auteursrecht en naburige rechten (o.m. klassiek auteursrecht (boeken, film, kunst, fotografie,…), uitgevers, ontwikkeling van software, afbakenen tussen werkgevers/ werknemers, licenties, bescherming bron- en objectcode, plagiaat, namaak, enz.);
 • domeinnamenrecht;
 • tekeningen- en modellenrecht;
 • merkenrecht;
 • octrooirecht, patenten: onderzoek;
 • databankenrecht;
 • kwekersrecht;
 • i-DEPOT : bewijs van idee, concept, creatie of prototype;
 • telecom;
 • overeenkomsten: geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), verwerving, technologieoverdrachten, gebruikslicenties, productielicenties, uitgaveovereenkomst, ontwikkelingsovereenkomst, escrow, …;
 • bescherming van ideeën, uitvindingen en know-how of informatie;
 • bewijs van de datum van creatie;
 • handhaving van intellectuele eigendom: optreden tegen namaak, piraterij en andere inbreuken zoals cybersquatting: expertises, staking, beslagname namaak, vernietiging namaak, douanemaatregelen, schadeclaims (bewarend beslag), vordering tot informatieverstrekking over de herkomst en distributiekanalen, terugroeping van de goederen uit het handelsverkeer, de publicatie van de beslissing, veroordeling tot de gerechtskosten, afdracht van de winst en verbeurdverklaring van de inbreukmakende goederen of daartoe gebruikte materialen, beroepsverbod, strafrechtelijke beteugeling;
 • …


 • informaticarecht


 • ICT-contracten (softwarelicenties; EULA/End-user license agreement, Shrink-wrap & click-wrap licenties, softwareontwikkelingsovereenkomst, SLA/service level agreement, Cloud & SaaS /software as a service, ASP/Application service provider, …);
 • webonwikkelingsovereenkomsten, hostingovereenkomsten;
 • zekerheden (escrow/I-depot/notarieel depot);
 • juridische bescherming van software in België (Intellectuele eigendommen: softwarewet/auteurswet/patent, software-namaak: bestrijding inbreuken (zie intellectuele eigendommen);
 • werknemers en software: arbeidsovereenkomst, ICT-gebruikscode werknemers;
 • domeinnaam registreren, wederrechtelijk registreren van domeinnamen/cybersquatting;
 • databankrecht;
 • webshop opstarten, elektronische handel/e-commerce;
 • reclame versus spammen;
 • privacybescherming, verwerking van persoonsgegevens;
 • identiteitsdiefstal;


 • fiscaal recht / vermogens- en successieplanning


 • inkomensbelasting (natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen, …);
 • bedrijfsfiscaliteit;
 • BTW;
 • registratie- en successierechten;
 • lokale en regionale belastingen;
 • fiscaalvriendelijk belonen;
 • fiscaal strafrecht;
 • internationaal fiscaal recht en dubbelbelastingverdragen;
 • fiscale planning en optimalisaties;
 • fiscale aspecten van herstructurering;
 • estate planning;
 • onroerend goed fiscaliteit (erfpacht, vruchtgebruik, opstal, onroerende leasing, …);
 • optimalisering fiscaliteit R&D/O&O;
 • fiscale betwisting: fiscale controle, bezwaarschrift, gerechtelijke procedure, ruling;
 • structureren en optimaliseren van privé- en ondernemingsvermogens;
 • planning van de overgang van familiale vermogens en –ondernemingen;
 • schenkingen, testamenten, huwelijkscontracten;
 • trusts, burgerlijke maatschap, stichting en administratiekantoor;
 • fiduciaire overeenkomsten;
 • internationale vermogensplanning.;